مشاوره و راهنمایی ۵ - ۲۲۹۱۹۹۸۲ - ۰۲۱
پلن اجرایی

پلن اجرایی طراحی ux در شرکت پاسکال سیستم پویا

شرح انجام کار خروجی کار برنز نقره‌ای طلایی
1- تشکیل کمیته معماری محتوا (مشترک با پاسکال سیستم و کارفرما) انتصاب کارهای تیمی * * *
2- تحلیل وضعیت موجود سازمان   * ** ***
3- تعریف استراتژی پرتال سازمان

تعریف نقشه راه


تشخیص و تعریف موقعیت کلی سازمان و محصول در میان رقبا


تشخیص و تعریف کاربران و مخاطبان اصلی از نظر ابعاد مختلف فرهنگی، شخصیتی، سن و جنسیت

* ** ***
a. تعیین اهداف کلان * - ***
b. تعریف اهداف کیفی - - ***
c. ارتباط اهداف کلان با استراتژی * - ***
d. دسته بندی اهداف کیفی با اهداف کلان -   ***
e. شناسایی ذی نفعان و مشتریان * ** ***
i. دسته بندی ذی نفعان * ** ***
ii. بررسی ذی نفعان از دیدگاه سن، تحصیلات، بیزینس و ... - - ***
iii. بررسی فرهنگ ذی نفعان - - ***
iv. ارتباط اهداف کیفی و ذی نفعان - - ***
4- تحلیل رقابتی تنظیم جداول مقایسه ای وب سایت / محصول رقبای اصلی تعریف نقاط قوت رقبا تعریف نقاط ضعف رقبا - - ***
5- شناسایی المان ها ی مورد نیاز · آماده سازی لیست آیتم ها و المان های صفحات · به همراه چندین مرحله هرس و ویرایش اولویت های آیتم های صفحات از طریق جلسات طوفان فکری · ویرایش جداول اولویت بندی و امتیازدهی المان ها * ** ***
a. لیست المان ها * ** ***
b. دسته بندی المان ها * ** ***
c. اولویت دهی المان ها * ** ***
d. پیشنهاد المان های انگیزشی برای ماندگاری کاربران در سایت - - ***
6- تعیین چیدمان صفحه · در این مرحله نوع چیدمان کلی صفحات مشخص · تهیه اطلاعات جهت شروع طراحی sketch نهایی * ** ***
a. انتخاب الگوی حرکتی چشم با توجه به نوع مشتری و استراتژی سازمان و تعداد آیتم ها * ** ***
Eye tracking که حدود چندین مدل علمی وجود دارد. در این مدل ها هدف این است که کاربران در لحظه اول دیدن یک صفحه چگونه صفحه را اسکن می کنند و چه نقاطی را ناخودآگاه می بینند * ** ***
b. چینش بر اساس اصول و استانداردهای UX، اولویت ها و الگوی حرکت چشم * ** ***
7- طراحی Sketch • در این مرحله طرح چیدمان صفحه نخست پرتال اصلی به همراه سایر صفحات مشخص می شود و مستندات مربوط به هر آیتم صفحه به همراه توضیح رفتار و داستان هر آیتم اسکچ آماده و ارائه می شود. * * ** ***
a. تدوین Story از دید ذی نفعان - - ***
b. طراحی Sketch برای صفحه ی اصلی و زیر صفحات آن * ** ***
c. تهیه سناریوی Sketch - - ***
d. ارائه لیست ماژول های پرتال * ** ***
e. ارئه لیست المان های صفحه اصلی * ** ***
f. ارائه لیست منوی درختی - - ***
g. تهیه Site Map - - ***
8- پیاده سازی محتوای پرتال بر اساس اصول UX آماده سازی محتوا و نوع آن بر اساس اسکچ نهایی، مستندات • درنظرگیری موارد تعریف شده بر اساس نوع سازمان/ محصول مانند روانشناسی رنگ، فونت تعیین شده و سایر موارد انجام می گیرد. - - *
a. روانشناسی رنگ ها - - ***
b. روانشناسی کاربران در وب - - ***
c. تایپو گرافی - - ***
d. اصول تعامل کاربر با وب - - ***
e. انتخاب فونت ها -   **
f. طراحی Theme سایت اصلی - - ***
g. ارائه چند نمونه Theme - - ***
h. ارائه چند نمونه ساختار محتوایی بر اساس UX - - ***
8- پیاده سازی UX برای هر صفحه به صورت اختصاصی • آماده سازی اسکچ صفحات master و تعریف مستندات در خصوص آیتم های صفحه و محتوا ها - - ***
a. تدوین Story از دید ذی نفعان - - ***
b. تهیه Sketch صفحه - - ***
c. تدوین سناریوی محتوایی صفحه - - ***
تاریخ به روز رسانی: 1398/11/29
تعداد بازدید: 5499
Powered by DorsaPortal